Συνέδρια on demand

Συνέδρια on demand

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης on demand συνεδρίων με υψηλής ποιότητας γραφικά σε ένα ασφαλές, ψηφιακό περιβάλλον εκμάθησης. Τα συνέδρια θα χωρίζονται σε ειδικές κατηγορίες, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει το είδος και το φορέα που πραγματοποίησε το συνέδριο. Η συνεργασία με φορείς της Ελλάδος και του Εξωτερικού θα εμπλουτίσει το CEREBRUM καταργώντας τους γεωγραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς περιορισμούς της εποχής μας.

Τέλος, η αντίστοιχη Πιστοποίηση/Βεβαίωση Παρακολούθησης θα είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα (SCORM, AICC, Tin Can API, ψηφιακά τεστ, multiple choice ερωτήσεις, διαδραστικά παραδείγματα και άλλα).